عنوان خبرفرم های ارزشیابی ویزه معلمین همیار
(شاخه: آموزش متوسطه)
ارسال شده توسط behmadi
چهارشنبه 29 آذر 1396 - 10:19:18

لینک دانلود فرم ارزیابی از طراحی آموزشی
لینک دانلود فرم ارزیابی  ویزه  معلمین همیار
لینک دانلود فرم ارزیابی تدریس عملی
لینک دانلود ارزشیابی توصیفی
این خبر از طرف معاونت آموزشی
( http://anvaar.ir/amuzeshi/news.php?extend.19 )