عنوان خبرنگاهی بر ارزشیابی توصیفی
(شاخه: آموزش متوسطه)
ارسال شده توسط behmadi
چهارشنبه 2 اسفند 1396 - 05:33:28

مشاهده این ویدیو به همکاران محترم توصیه می شود.
این خبر از طرف معاونت آموزشی
( http://anvaar.ir/amuzeshi/news.php?extend.25 )