عنوان خبرمحفل انس با قرآن کریم با حضور نخبگان قرآنی استان
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
چهارشنبه 29 آذر 1396 - 04:58:59

محفل انس با قرآن کریم با حضور نخبگان قرآنی استان
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.903 )