عنوان خبرانجام معاینات بهداشتی دانش آموزان توسط مربی بهداشت آموزشگاه .
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
دوشنبه 4 دي 1396 - 05:52:00

انجام معاینات بهداشتی دانش آموزان توسط مربی بهداشت آموزشگاه .


این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.907 )