عنوان خبربرگزاری مسابقات قرآن
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
يكشنبه 10 دي 1396 - 07:24:57

برگزاری مسابقات قرآن
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.912 )