مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: تشکر دانش آموزان اول شقایق از مدیر به مناسبت یادگیری حرف -ُ


عنوان خبرتشکر دانش آموزان اول شقایق از مدیر به مناسبت یادگیری حرف -ُ
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
يكشنبه 15 بهمن 1396 - 06:05:21
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.922 )