عنوان خبراهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات قرآنی
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 04:41:59

این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.930 )