عنوان خبرسوم شعبان
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 - 04:22:24

سوم شعبان

دیدار با جانباز " جناب سرهنگ عنایتی"
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.944 )