عنوان خبراقدامات انجام شده در خصوص پروژه مهر
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط hosaynaee
سه شنبه 11 مهر 1396 - 09:45:15

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.410 )