عنوان خبرآماده سازی فضای مدرسه برای بازگشایی سال تحصیلی جدید و متناسب با محرم
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط hosaynaee
شنبه 15 مهر 1396 - 05:29:38

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.411 )