عنوان خبربرگزاری دومین جلسه با خادمین الصلاة دبیرستان و توزیع کارت
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
يكشنبه 26 آذر 1396 - 05:54:58

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.453 )