عنوان خبربازدید مدیر عامل محترم موسسه از پروژه مهر
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 06:06:20


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.308 )