مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند: فضاسازی آموزشگاه در آستانه ی فرارسیدن مهر حسینی


عنوان خبرفضاسازی آموزشگاه در آستانه ی فرارسیدن مهر حسینی
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 15 مهر 1396 - 05:59:22


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.309 )