عنوان خبرآغاز سال تحصیلی 97-96در اولین روز مهرماه
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 15 مهر 1396 - 06:18:19


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.312 )