عنوان خبرسخنرانی جناب آقای ابطحی مدیر جدید آموزشگاه در جمع دانش آموزان
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
يكشنبه 16 مهر 1396 - 04:09:44


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.317 )