عنوان خبربرگزاری مانور زلزله(96/09/08)
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 11 آذر 1396 - 05:09:57
این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.335 )