عنوان خبربرگزاری امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 11 دي 1396 - 07:00:35


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.342 )