مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند: تشکیل ستاد دهه فجر


عنوان خبرتشکیل ستاد دهه فجر
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 14 بهمن 1396 - 07:32:50


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.344 )