مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند: بازدید از نمایشگاه زمین شناسی


عنوان خبربازدید از نمایشگاه زمین شناسی
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
يكشنبه 15 بهمن 1396 - 13:08:44


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.346 )