مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند: برگزاری مسابقه ساخت ابر حباب


عنوان خبربرگزاری مسابقه ساخت ابر حباب
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:10:30


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.347 )