مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند: برگزاری مسابقه بین کلاسی طناب کشی


عنوان خبربرگزاری مسابقه بین کلاسی طناب کشی
(شاخه: مشاوره)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:13:28
این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.348 )