مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند: برگزاری مراسم به مناسبت 22 بهمن


عنوان خبربرگزاری مراسم به مناسبت 22 بهمن
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:21:36

این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.349 )