عنوان خبربرگزاری مسابقه بین کلاسی پینت بال
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
سه شنبه 8 اسفند 1396 - 08:17:33
این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.356 )