عنوان خبرمراسم دعا جهت شفای ولی دانش آموز هادی نیا
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 19 اسفند 1396 - 09:16:51


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.357 )