مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند: کاشت نهال در روز درختکاری


عنوان خبرکاشت نهال در روز درختکاری
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 19 اسفند 1396 - 09:48:15
این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.359 )