عنوان خبربرگزاری مرحله فینال مسابقات پینت بال بین کلاسی
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 19 اسفند 1396 - 09:54:54


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.360 )