مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند: داوری مسابقه نمایشنامه خوانی(سنگریزه ی بجا مانده از سنگ فرش بهشت) گروه تئاتر دبیرستان


عنوان خبرداوری مسابقه نمایشنامه خوانی(سنگریزه ی بجا مانده از سنگ فرش بهشت) گروه تئاتر دبیرستان
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 21 اسفند 1396 - 09:37:18


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.361 )