عنوان خبرآیین نامه اجرایی طرح قرآنی بشارت
(شاخه: قرآن)
ارسال شده توسط admin
دوشنبه 10 اسفند 1394 - 04:53:51


با توجه به ضرورت آشنایی و انس بیشتر دانش آموزان با کلام وحی ، ماندگاری وهمچنین اثربخشی آموزه های دوران تحصیل، مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء (علیه السلام) استان خراسان جنوبی با اتکال به عنایات حضرت باریتعالی واهتمام همکاران وهمچنین مشارکت دانش آموزان واولیاء محترم آنان اقدام به اجرای « طرح بشارت» در کلیه مدارس تحت پوشش خود نموده است.

محتوای طرح: آیات کوتاه ومناسب فهم ، نیاز و سن دانش آموزان وهمچنین محتوای کتاب های درسی و مناسبت های ایام که با هدایت مدرسه ومشارکت والدین تهیه و با نظارت معلم  توسط دانش آموزان در ابتدای شروع هر کلاس به همراه ترجمه آن (در زمان حد اکثر یک دقیقه) قرائت ودر نوبت های کلاسی همان روز بصورت مشابه تکرار خواهد شد.

افراد حاضر در مدت اجرای طرح به حالت سکوت کامل واحترام به قرائت آیات قرآنی در کلاس گوش خواهند داد.

چگونگی اجراء :

-     انجام این طرح در ابتدای شروع همه ساعات درسی با برنامه ریزی معاونت پرورشی و مدیریت معلم مربوطه توسط دانش آموزان همان کلاس صورت خواهد گرفت.

-   یک نفر از دانش آموزان واجد شرایط در تنظیم لیست هفتگی اسامی مجریان طرح واعلام بموقع آن به دانش آموز ان مربوطه همکاری خواهند نمود. این لیست یک هفته قبل در برد مخصوص کلاس نوشته وبه اطلاع دانش آموزان مربوطه خواهد رسید.

-   مناسب ترین وبهترین پیام های قرائت شده درکلاس پس از جمع آوری وبررسی مجدد توسط معاون پرورشی انتخاب و بترتیب درمراسم آغازین هر روزبا ذکر نام وتقدیر شفاهی از تهیه کننده آن قرائت خواهد شد.

-   اجرای این طرح برای کلیه مدارس امام حسین سیدالشهداء (علیه السلام) استان خراسان جنوبی در همه مقاطع تحصیلی الزامی و از عملکرد مدارس مجری طرح ارزشیابی بعمل خواهد آمد.

مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام خراسان جنوبی
این خبر از طرف معاونت پرورشی موسسه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) بیرجند
( http://anvaar.ir/parvareshi/news.php?extend.156 )