موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام: برگزاری کارگاه آموزشی برای کلیه مدیران، معاونین آموزشی، معلمان و همیار معلمان دوره اول و دوم eg.


عنوان خبربرگزاری کارگاه آموزشی برای کلیه مدیران، معاونین آموزشی، معلمان و همیار معلمان دوره اول و دوم
(شاخه: آموزش متوسطه)
ارسال شده توسط admin2
شنبه 7 بهمن 1396 - 09:00:59


در تاریخ پنجشنبه 96/11/5 در محل دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهدا(ع) برای کلیه مدیران، معاونین آموزشی، معلمان و همیار معلمان دوره اول و دوم این مؤسسه برگزار شد.این کارگاه ها با اهداف
1 - ارزشیابی توصیفی با محتوای انواع ارزشیابی، انواع ابزارهای اندازه گیری در ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی مستمر، ارزشیابی دروس بر اساس اهداف برنامه درس ملی و بر اساس ضوابط آیین ارزشیابی توصیفی و ساماندهی پوشه کار بر اساس یک نظام هماهنگ
2 - بحث تکالیف دانش آموزان با محتوای : اهداف تکلیف، انواع تکلیف، میزان تکلیف، رعایت تفاوتهای فردی در انجام تکالیف و دادن بازخورد مناسب به تکالیف، برگزار شد.


این خبر از طرف موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام
( http://anvaar.ir/news.php?extend.196 )