جهت رزرو سالن با آقای حسین حسنی القار کادر خدماتی دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهدا(ع) دوره دوم هماهنگ نمایید.