اخبار

مهارت آموزی
آموزش کلاسیک
قبولی در مدارس نمونه و تیزهوشان
قبولی در کنکور
111

تعداد دانش آموزان قبولی در مدارس تیزهوشان و نمونه ۱۴۰۰-۹۹

434

افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری، علمی و ورزشی شهرستانی ۱۴۰۰-۹۹

ویژگیهای موسسه

مدارس هوشمند

کادر مجرب

فعالیت های فوق برنامه

مهارت آموزی

اردو و بازدید

کارگاه و آزمایشگاه

شهرستان های تحت پوشش

بیرجند

قائنات

فردوس

طبس

نهبندان

سرایان