اخبار

مهارت آموزی
آموزش کلاسیک
قبولی در مدارس نمونه و تیزهوشان
قبولی در کنکور
46

تعداد دانش آموزان پسر قبولی در مدارس تیزهوشان ۹۸-۹۹

23

تعداد دانش آموزان دختر قبولی در مدارس تیزهوشان ۹۸-۹۹

21

تعداد دوره های ضمن خدمت برگزار شده در دو سال اخیر

ویژگیهای موسسه

مدارس هوشمند

کادر مجرب

فعالیت های فوق برنامه

مهارت آموزی

اردو و بازدید

کارگاه و آزمایشگاه

شهرستان های تحت پوشش

بیرجند

قائنات

فردوس

طبس

نهبندان

سرایان