آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – خیابان مدرس – مدرس ۲۳ داخل کوچه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) 

تلفن تماس : ۳۲۴۳۴۰۳۹ – ۳۲۴۳۴۰۰۲

کدپستی : ۹۷۱۸۷۸۵۳۲۰ 

وب سایت : www.anvaar.ir