مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

نمایش میدانی در مسیر ظهور

نمایش میدانی در مسیر ظهورواجرای سرود سلام فرمانده   کاری از…