به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) مدیرعامل موسسه امام حسین (ع) به همراه مدیران مدارس به مدیرکل آموزش و پرورش دیدار نمودند

در این جلسه گزارشی از وضعیت برنامه های تربیتی و اموزشی و همچنین برنامه های این موسسه در سال تحصیلی جدید توسط مدیرعامل موسسه ارائه گردید

همچنین مدیرکل اموزش و پرورش درخصوص اجرایی شدن سند تحول ، برگزاری کارگروهی توسط دانش اموزان، اشنایی با تکنولوژی های جدید تاکید فرمودند .