اخبار

مهارت آموزی
آموزش کلاسیک
قبولی در مدارس نمونه و تیزهوشان
قبولی در کنکور
855

افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری، علمی و ورزشی کشوری، استانی و شهرستانی ۴۰۲-۴۰۱

215

پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی استان در سال تحصیلی ۴۰۲-۴۰۱

ویژگیهای موسسه

مدارس هوشمند

کادر مجرب

فعالیت های فوق برنامه

مهارت آموزی

اردو و بازدید

کارگاه و آزمایشگاه

شهرستان های تحت پوشش

بیرجند

قائنات

فردوس

طبس

نهبندان

سرایان