عنوان خبربازدید از نمایشگاه سمعی بصری سنگر سینمایی
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
چهارشنبه 5 مهر 1396 - 08:41:21

این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.859 )