به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع)  مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند دیدار داشتند

در این جلسه در خصوص بازدید دانش آموزان از منطقه اقتصادی ،بازدید از شرکت ها ،مراحل گمرک کالاها ،بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی و آشنایی با رشته ها،حضور کارشناسان در مدارس امام حسین علیه السلام تفاهم صورت گرفت