عنوان خبرجشن قرآن برای کلاس اولی ها
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
چهارشنبه 19 مهر 1396 - 08:44:31

جشن قرآن برای کلاس اولی های آموزشگاهاین خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.869 )