مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: کارگاه آشنایی با خطرات و آسیب های چهارشنبه سوری توسط پرسنل محترم آتش نشانی


عنوان خبرکارگاه آشنایی با خطرات و آسیب های چهارشنبه سوری توسط پرسنل محترم آتش نشانی
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
چهارشنبه 23 اسفند 1396 - 07:32:11

کارگاه آشنایی با خطرات و آسیب های چهارشنبه سوری توسط پرسنل محترم آتش نشانی
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.937 )