مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند: جشن نیکوکاری


عنوان خبرجشن نیکوکاری
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 19 اسفند 1396 - 09:43:01
این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.358 )