عنوان خبرنمایش تئاتر آموزشگاه (سالن آنفی تئاتر گلبانگ)
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 - 07:48:03

این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.362 )