به گزارش روابط عمومی موسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) دانش آموزان مدارس امام حسین (ع) در مسابقات فرهنگی و هنری، علمی ، ورزشی و قرآن عترت حائز ۱۰۵۰ رتبه شهرستانی ، استانی و کشوری شدند