به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) در شب میلاد امام حسن(ع) دانش آموزان مدارس امام حسین(ع) سرود سلام فرمانده را اجرا نمودند

این اثر با همکاری دبستان های پسرانه و دخترانه دوره دوم امام حسین(ع) اماده شده بود که پس از باز خوانی مجدد سرود با حضور ۴۰۰ نفر از دانش اموزان در شب میلاد کریم اهل بیت امام حسن(ع) در پارک خطی جاده سلامت برای عموم مردم به اجرا در آمد