به گزار ش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)  مدیرعامل محترم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند دیدار نمودند.

در این جلسه درخصوص استفاده از ظرفیت های آموزشگاه ها در حوزه های تربیتی و آموزشی تبادل نظر گردید.