جشن فارغ التحصیلی و اردوی پایه ششم

جشن فارغ التحصیلی پایه ششم
امروز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
به یک پایان دیگر رسیدیم، پایانی که سرآغاز شروعی دیگر است.
💐جشن فارغ التحصیلی
💐اردوی پایان سال
💐مسابقه فوتبال
💐بازی های شور ونشاط
💐خلق لحظه های ماندگار در دامن طبیعت
💐پذیرایی ناهار
💐اهدا لوح وشاسی عکس
💐دیدار با مسئولین موسسه
همه در پارک زیبای جنگلی
.
جمع شدن ما کنار هم بهانه ای بود برای دوختن تمام این تک لحظه ها به هم وافزایش نور عقل . نور ایمان .نور علم
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸