به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع)در راستای طرح اساسی ،راهبرد ششم جلسه ای فی مابین موسسه امام حسین (ع) و فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی برگزار گردید
در این جلسه راهبرد های نه گانه طرح اساسی توسط مدیرعامل تشریح گردید و مقرر گردید در راستای راهبرد ششم تفاهم نامه ای فی ما بین موسسه و فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی منعقد گردد