در راستای ساحت تربیت بدنی و زیستی دانش آموزان انجام شد:

در راستای ساحت تربیت بدنی و زیستی دانش آموزان انجام شد :

به منظور ایجاد نشاط و بهره‌گیری از محیط های متنوع یادگیری و کمک به دانش آموزان برای شناسایی رشته ی ورزشی مورد علاقه ی خود دانش آموزان پایه ی هشتم یک روز با طراوت را در استخر شنای ایثار تجربه کردند.

با سپاس فراوان از معاونت محترم پرورشی و دبیر محترم تربیت بدنی مدرسه