به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی اموزشی امام حسین (ع) همزمان با شب میلاد کریم اهل بین امام حسن(ع) اجتماع دهه نودی های امام حسینی همراه با دانش آموزان سایر مدارس و خانواده های آن ها در کلیه شهرستان ها برگزار گردید که در شهرستان بیرجند این اجتماع در بوستان توحید با همخوانی سلام فرمانده ۲ و عزیزم حسین برگزار گردید

ویدیوی اجتماع سلام فرمانده ۲ توسط هزاران دهه نودی ها در شهرستان بیرجند