نوشته های mista

قبولی دانش آموزان مدارس امام حسین (ع) خراسان جنوبی در مدارس نمونه

تشکر از دبیران و آموزگاران محترم مجموعه امام حسین سیدالشهدا(ع) که در رسیدن به این موفقیت همراه و یار دانش آموزان زحمتکش و با استعداد بوده اند. قبولی  دانش آموزان مدارس امام حسین سیدالشهدا(ع) خراسان جنوبی در مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

قبولی استعدادهای درخشان مدارس امام حسین سیدالشهدا(ع)

تشکر از دبیران و آموزگاران محترم مجموعه امام حسین سیدالشهدا(ع) که در رسیدن به این موفقیت همراه و یار دانش آموزان زحمتکش و با استعداد بوده اند. قبولی  دانش آموزان مدارس امام حسین سیدالشهدا(ع) خراسان جنوبی در مدارس استعداد های درخشان – سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱